Singapore

  • Khởi hành Ngày khởi hành: 22/10/2019
  • Điểm đi Hồ Chí Minh
  • Khởi hành Ngày khởi hành: 19/02/2019
  • Điểm đi Hồ Chí Minh